نوروز مبارک 1395/01/01

 

نوروز بمانید که ایام شمایید!

 

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید!

 

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید!

 

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان، افسانه بهرام و گل اندام شمایید!

 

امروز اگر می چمد ابلیس، غمی نیست در فن کمین حوصله ی دام شمایید!

 

ایام ز دیدار شمایند مبارک، نوروز بمانید که ایام شمایید!

 

آغاز شمایید و سرانجام شمایید!

 

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار، آن گنبد گردننده ی آرام شمایید!

 

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ اسطوره جمشید و جم و جام شمایید!

 

هم آینه مهر و هم آتشکده ی عشق، هم صاعقه خشم بهنگام شمایید!

 

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است، در کوچه خاموش زمان، گام شمایید!

 

 

 
 

 

 

 
 

 

All Right Reserved 2012, Fararon Company , Design by www.adco.ir

Require Resolution 1024×768 or Higher

www.fararon.com